Warunki handlowe OWH

Ogólne Warunki Handlowe ( OWH )
Integralny załącznik dotyczący zleceń spedycyjnych.

TERMIN PŁATNOŚCI
Termin płatności wynosi 60 dni od otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z kompletem dokumentów transportowych przede wszystkim z potwierdzonym oryginałem CMR wraz z dwoma kopiami oraz innymi dokumentami przewozowymi – np. Lieferschein, WZ, faktura. Strony zgodnie ustalają, że termin 60 dniowy liczony jest od dnia wpływu POPRAWNIE wystawionej faktury wraz z pełnym kompletem dokumentów biorących udział w transporcie. Termin przesłania dokumentów wynosi 14 dni od wykonania usługi. W przypadku dostarczenia dokumentów powyżej 14 dni, termin płatności zostanie wydłużony do 90 dni. W przypadku dostarczenia dokumentów w terminie powyżej 30 dni od daty rozładunku, termin płatności zostanie wydłużony do 120 dni oraz zostanie naliczona kara umowna w wysokości obniżenia stawki frachtu o 20%.


Fakturowanie

Transport krajowy – faktura wystawiona w walucie PLN
Transport międzynarodowy – faktura wystawiona w walucie EUR, przeliczona według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego powstanie obowiązku podatkowego w dniu wykonania usługi = rozładunku.

 

Kierowca powinien dopilnować, aby załadowca wręczył mu komplet oryginalnych dokumentów transportowych: CMR podpisane czytelnie z pieczątkami oraz dodatkowo jeżeli posiada inne dokumenty to Lieferschein, WZ oraz inne dokumenty. Ewentualne zmiany dyspozycji samochodu muszą być konsultowane ze Zleceniodawcą i mogą nastąpić jedynie za jego zgodą. W przeciwnym wypadku koszty poniesione w wyniku przedysponowania samochodu nie będą zwracane. Wszystkie koszty związane z niedotrzymaniem warunków zlecenia ponosi Zleceniobiorca. Kwestie sporne będą rozstrzygane zgodnie z konwencją CMR oraz obowiązującym Prawem Przewozowym.

§ 1 Zakres obowiązywania
1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe obowiązują w odniesieniu do wszystkich zleceń spedycyjnych dotyczących realizacji krajowych i międzynarodowych przewozów w drogowym transporcie towarów, udzielonych firmom transportowym (dalej Zleceniobiorca) przez Grupa APPEX, o ile nie zostały one zmienione szczególnymi warunkami zlecenia spedycyjnego.
2. Nie stosuje się Ogólnych Warunków Handlowych organizacji przedsiębiorców ani Zleceniobiorcy. Dotyczy to także sytuacji, w których przy udzielaniu pojedynczych zleceń Zleceniobiorca odeśle swoje Ogólne Warunki Handlowe.

§ 2 Udzielenie zlecenia
1. Pojedyncze zlecenia są zwykle udzielane przez firmę APPEX w formie zlecenia spedycyjnego wysłanego e-mailem.
Brak pisemnej odmowy przyjęcia zlecenia spedycyjnego w ciągu 30 minut jest jednoznaczny z akceptacją zlecenia spedycyjnego i wszystkich jego warunków.
2. W razie odmowy wykonania zlecenia po upływie 30 minut od jego otrzymania Zleceniodawca obciąża Zleceniobiorcę kwotą różnicy wysokości przewoźnego wynikającej z konieczności udzielenia zlecenia osobie trzeciej w krótszym terminie, a kwotą przyrzeczoną zleceniem spedycyjnym. Postanowienie to nie ogranicza możliwości Zleceniodawcy dochodzenia od odmawiającego po upływie terminu umownego Zleceniobiorcy dalej idącej udowodnionej szkody.
3. Szczegóły świadczonych usług są zawarte w zleceniach spedycyjnych, dokumentach przewozowych oraz pojedynczych instrukcjach firmy APPEX.
4. Przewozy należy wykonywać samodzielnie. Korzystanie w poszczególnych zleceniach spedycyjnych z podwykonawców wymaga uprzedniej wyraźnej, pisemnej zgody APPEX. Przekazanie zlecenia spedycyjnego do wykonania osobie trzeciej bez zgody Zleceniodawcy skutkuje karą umowną w wysokości umówionego przewoźnego. Zleceniodawca zastrzega sobie nadto możliwość dochodzenia odszkodowania w razie wynikającej z przekazania zlecenia osobie trzeciej szkody.

§ 3 Realizacja przewozów
1. W celu wykonania swoich zobowiązań wynikających z danego zlecenia spedycyjnego, Zleceniobiorca użyje odpowiednią ilość pojazdów oraz odpowiednią pojemność załadowczą. Załadunek i rozładunek towarów oraz ich odpowiednie nadzorowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas przewozu spoczywa na Zleceniobiorcy.
2. Zleceniobiorca dba o to, aby z pojazdami wykorzystywanymi do transportu w każdej chwili istniał optymalny kontakt za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej.
3. Zleceniobiorca zatrudnia niezawodnych, profesjonalnych kierowców (w przypadku towarów niebezpiecznych dysponujących odpowiednim zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia), posiadających ważne prawo jazdy i wymagany staż w zawodzie kierowcy.
4. Zleceniobiorca gwarantuje, że wykorzystywane przez niego pojazdy są wyposażone w niezbędny oraz zgodny z przepisami sprzęt do wysyłki towarów przewidzianych do transportu. Udostępnione przez Zleceniobiorcę pojazdy, pojemniki, naczepy i dodatkowy sprzęt muszą się znajdować w nienagannym stanie i być zgodne z przepisami publiczno-prawnymi, a w razie potrzeby również ze wskazanymi w zleceniu spedycyjnym specjalnymi profilami wymagań dla danego towaru.
5. Przed przewozem Zleceniobiorca sprawdza stan techniczny pojazdu oraz kompletność wyposażenia. Zalecany lub uzgodniony w umowie przewozu sprzęt oraz zabezpieczenia ładunku pozostaje w/na pojeździe do czasu zakończenia przewozu.
6. Uzgodnione zleceniu spedycyjnym terminy załadunku i rozładunku są wiążące prawnie. W przypadku przedwczesnego przyjazdu lub przybycia poza godzinami pracy odbiorcy rozładunek jest możliwy wyłącznie, jeśli odbiorca wyrazi na to zgodę.
7. Zleceniobiorca bada zgodność ilości, stanu i wagi przesyłki z warunkami zlecenia spedycyjnego i dokumentami transportowymi. W razie niezgodności Zleceniobiorca niezwłocznie informuje o tym Zleceniodawcę i zasięga jego instrukcji. Zaniechanie tego obowiązku powoduje odpowiedzialność Zleceniobiorcy.
8. Zabrania się przeładunku towaru na inny środek transportu, bez pisemnej zgody Zleceniodawcy.
9. Obowiązek zabezpieczenia ładunku spoczywa na Zleceniobiorcy. Zadba on o to, aby pojazdy były wyposażone w zgodny z przepisami oraz dopuszczony sprzęt oraz środki służące do zabezpieczenia ładunku oraz aby przestrzegano ewentualnych dodatkowych instrukcji zgodnych ze zleceniem spedycyjnym. Ładunek powinien zabezpieczyć kierowca pojazdu wykonujący przewóz bezpośrednio po zakończeniu załadunku oraz po każdym częściowym rozładunku. W razie naruszenia jednego z powyższych obowiązków Zleceniobiorca zwolni APPEX z roszczeń wobec osób trzecich.
10. Wymagane minimalne ilości sprzętu zabezpieczającego, które zobowiązany jest zabezpieczyć Zleceniobiorca:
a) 20 pasów transportowych zabezpieczających (500 dAN),
b) 40 narożników pod pasy,
c) 150 mat antypoślizgowych,
d) 2 belki naburtowe ( tzw. stopba r),
e) wyposażenie kierowcy (m.in. kask, buty ochronne, kamizelka odblaskowa, rękawice, okulary ochronne, kombinezon) Pomocniczy sprzęt załadunkowy ( jak np. europalety, palety DD, maty antypoślizgowe, pasy zabezpieczające i kosze siatkowe Euro – Gitterbox ) należy po wykonaniu każdego zlecenia spedycyjnego zwrócić lub wymienić u odbiorcy na tego samego rodzaju, w tym samym dobrym, nieuszkodzonym stanie oraz liczbie.
11. Kierowca Zleceniobiorcy ma obowiązek posiadania kwitu paletowego lub innego dokumentu potwierdzającego zwrot materiałów zabezpieczających opatrzony podpisem i pieczęcią firmową odbiorcy, który jest potwierdzeniem zwrotu. Oryginalny kwit/ dokument należy przesłać wraz z dokumentami przewozowymi. O ile inne warunki zlecenia nie regulują tego inaczej, a Zleceniobiorca w terminie 30 dni roboczych od wykonania umowy przewozu nie zwróci lub nie wymieni pomocniczego sprzętu załadunkowego, po upływie tego terminu strony uznają, iż doszło do sprzedaży palet i innych materiałów zabezpieczających na rzecz Zleceniobiorcy.
12. Firma APPEX będzie uprawniona do obciążenia go kosztami w wysokości wartości niezwróconego lub niewymienionego w wymaganym terminie pomocniczego sprzętu po cenach rynkowych. W takim przypadku Zleceniobiorca wyraża zgodę
i upoważnia niniejszym Zleceniodawcę do dokonania potracenia łącznej ceny wszystkich palet z kwoty frachtu.

§ 4 Instrukcje i informacje
1.Zleceniobiorca zobowiązuje się stosować w każdym przypadku do szczegółowych zaleceń i instrukcji APPEX wymaganych przy realizacji danego zlecenia spedycyjnego dotyczących przewozu towarów. Zleceniobiorca będzie stosował się zwłaszcza do udzielonych przez APPEX informacji i instrukcji odnoszących się do terminów załadunku i rozładunku.
2.Zleceniobiorca zobowiązuje się do informowania APPEX o wszelkich okolicznościach istotnych dla wykonania zlecenia spedycyjnego, a w szczególności o ewentualnych utrudnieniach dotyczących przewozu i dostawy, np. awarii, wypadków lub opóźnień podczas transportu. W razie wystąpienia utrudnień Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o nich APPEX w celu uzyskania odpowiednich instrukcji.
3. W przypadku zdarzeń szkody Zleceniobiorca zgłosi APPEX niezwłocznie widoczne uszkodzenia i utratę towarów oraz zwróci się po instrukcje.
4. Zleceniobiorca jest ponadto zobowiązany do poinformowania APPEX o ewentualnych zastrzeżeniach odbiorcy dotyczących dostarczonego towaru i będzie dążył do tego, aby odbiorca, potwierdzając odbiór, dokonał odpowiedniej pisemnej adnotacji na dokumentach przewozowych.
5. W przypadku postojów na załadunku lub rozładunku maksymalne obciążenie za 1 dobę wynosi 100 EUR w transporcie międzynarodowym i 120 PLN w transporcie krajowym, warunkiem udokumentowania postoju jest niezwłoczne, pisemne zawiadomienie Zleceniodawcy o fakcie postoju w trakcie jego trwania oraz podstemplowana przez odbiorcę / nadawcę karty postoju. Do czasu postoju nie wlicza się:
a) dla krajów Unii Europejskiej pierwszych 24 godzin;
b) dla pozostałych krajów pierwszych 48 godzin;
c) dni świątecznych i wolnych od pracy;
d) oczekiwania samochodu w kolejce na granicach, jak również na urzędzie celnym.
6. W sytuacji podstawienia pojazdu i przy braku ładunku maksymalne obciążenie wynosi 120 EUR w transporcie międzynarodowym i 120 PLN w transporcie krajowym, ewentualne roszczenie może być dochodzone przez Zleceniobiorcę jedynie pod warunkiem niezwłocznego przekazania pisemnej informacji o zdarzeniu, braku ładunku zastępczego oraz przedstawieniu dokumentu stwierdzającego przybycie pojazdu ma miejsce załadunku (np. potwierdzony pieczęcią
i podpisem załadowcy dokument CMR lub karta postojowa z dopiskiem brak towaru).
7. W sytuacji opóźnienia na załadunku lub rozładunku Zleceniobiorca będzie obciążony za każdą rozpoczętą godzinę kwotą 30 EUR dla transportu międzynarodowego i 30 PLN dla transportu krajowego.

§ 5 Dokumenty przewozowe I towarzyszące
1.Dokumentów przewozowych i towarzyszących, a zwłaszcza listów przewozowych, faktur handlowych, specyfikacji poszczególnych sztuk ładunku/wykazu załadunkowego i dokumentów celnych oraz ich zawartości nie wolno – z wyjątkiem w przypadku zalecanych kontroli urzędowych i innych ustawowo przewidzianych – udostępniać ani wydawać osobom trzecim.
2.W razie braku innych pisemnych instrukcji ze strony firmy APPEX transportowane towary mogą zostać wydane wyłącznie za akceptowalnym prawnie potwierdzeniem odbioru. Oznacza to, że Zleceniobiorca powinien dopilnować, aby odbiorca poświadczył odbiór transportowanych towarów stemplem firmowym, podpisem i datą, z podaniem na liście przewozowym godziny rozładunku. Zleceniobiorca wie, że rozliczenie z Klientem firmy APPEX może zostać dokonane jedynie wtedy, gdy zostały przesłane poświadczone dowody dostaw/listy przewozowe/dokumenty transportowe potwierdzające wykonanie usługi transportowej. Zleceniobiorca zobowiązuje się zatem do przekazywania firmie APPEX wszelkiej dokumentacji związanej z transportem: tj. kompletem oryginalnych dokumentów przewozowych, takimi jak: dla transportów międzynarodowych – koniecznie CMR oraz wszelkie inne dokumenty wpisane w poz. 5 CMR jako załączone dokumenty ( np. dokument WZ, dowód dostawy, kwit wagowy, atest, specyfikacja, delivery note, Liferschein, Packing List itp. ); dla transportów krajowych – list przewozowy, dokument WZ, dowód dostawy najpóźniej 14 dni po realizacji danej usługi transportowej. O terminowym przekazaniu decyduje moment wpłynięcia kompletnej dokumentacji do firmy APPEX na adres: Grupa APPEX ., ul. Dworcowa, 64-330 Opalenica.
Nie przyjmujemy faktur zbiorczych – do każdego zlecenia spedycyjnego należy wystawić oddzielną fakturę VAT.
Jeśli Zleceniobiorca nie wypełni tego obowiązku w wyznaczonym terminie, za każdy przypadek jego naruszenia, niezależnie od innych praw, będzie naliczana kara umowna w wysokości 20% wynagrodzenia za dany przewóz oraz wydłużenie terminu płatności do 90 dnia od daty otrzymania faktury.

§ 6 Wynagrodzenia
1. Wynagrodzenie (cena frachtu netto) Zleceniobiorcy jest określone w zleceniach spedycyjnych. O ile w zleceniu spedycyjnym nie określono inaczej, zostanie ono wypłacone w terminie 60 dni licząc od daty otrzymania oryginału faktury VAT z numerem naszej pozycji ( nr zlecenia spedycyjnego ) wraz z kompletem oryginalnych dokumentów przewozowych. Płatność przelewem będzie realizowana wyłącznie na rachunek bankowy podany na fakturze VAT, zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego i znajdujący się na tzw. „białej liście” prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową
( https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka )
2. Wraz z dokonaniem płatności uzgodnionego wynagrodzenia wyrównane zostają wszelkie koszty poniesione przez Zleceniobiorcę, a zwłaszcza należne opłaty na użytkowanie dróg i koszty paliwa, jak również wszelkie związane z przewozem regularne usługi Zleceniobiorcy, a zwłaszcza załadunek i rozładunek oraz wymiana lub zwrot pomocniczego sprzętu załadunkowego. Zleceniodawca nie akceptuje dodatkowych kosztów, jeżeli nie zostały one uprzednio z nim dodatkowo umówione w formie pisemnej.
3. Podana w zleceniu spedycyjnym stawka frachtu netto jest kwotą netto i każdorazowo doliczany będzie podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki w dniu wystawienia faktury.

§ 7 Odpowiedzialność Zleceniobiorcy
1. W ruchu transgranicznym zastosowanie znajdują przepisy dotyczące odpowiedzialności z CMR.
2. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy przy przewozach kabotażowych na terytorium RFN. W odstępstwie od postanowień dotyczących przewozów towarowych niemieckiego kodeksu handlowego (HGB) w odniesieniu do przewozów kabotażowych na terytorium RFN obowiązują następujące uzgodnienia: Odszkodowanie należne z tytułu utraty lub uszkodzenia towaru uzgadnia się na podstawie § 449 ust. 2 zdanie 1 pkt. 1niem. k.h. (HGB), w odstępstwie od § 431 ust. 1 i 2 niem. k. h. (HGB), na 40 jednostek rozliczeniowych (Specjalne Prawo Ciągnienia Międzynarodowego Funduszu Walutowego – SDR) za każdy kilogram wagi brutto przesyłki. Przepis tego punktu 2 oznacza odstępstwo od określonej w § 431 ust. 1 niem. k.h. (HGB) granicy odpowiedzialności w wysokości 8,33 SZR. Nienaruszona pozostaje ewentualna wyższa odpowiedzialność Zleceniobiorcy (patrz w szczególności § 435 niem. k.h.( HGB).
3. Zleceniobiorca odpowiada za wszelkie szkody, spowodowane przez siebie, przez kierowców lub użyte przez siebie pojazdy. Zleceniobiorca odpowiada ponadto za działania podwykonawców i jego pozostałych pracowników pomocniczych, uczestniczących w realizacji zlecenia.
4. Jeśli Zleceniobiorca przewozi sprzęt podlegający wymianie firmy ASXlogic lub innych przedsiębiorstw, którymi dysponuje ASXlogic, Zleceniobiorca odpowiada za wszelkiego rodzaju ich uszkodzenie lub szkody spowodowane w związku z użyciem tego sprzętu w okresie, w którym pozostaje ono pod opieką Zleceniobiorcy.To samo dotyczy sytuacji, w której przyczyna szkody wystąpi w okresie używania.

§ 8 Ubezpieczenie
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do odpowiedniego ubezpieczenia ryzyka odpowiedzialności za szkody wynikającego z tej umowy oraz do utrzymania umów ubezpieczenia w czasie trwania współpracy z firmą APPEX. Jeśli ochrona ubezpieczeniowa zakończy się (anulowanie, wypowiedzenie przez ubezpieczyciela lub przedsiębiorstwo, upłynięcie terminu, wyczerpanie maksymalnych kwot rocznych itp.), Zleceniobiorca poinformuje o tym niezwłocznie drogą pisemną firmę APPEX.
2. Zleceniobiorca podejmie wszelkie środki w celu niedopuszczenia do niekorzystnych skutków dla istniejącej ochrony ubezpieczeniowej. Dotyczy to w szczególności powinności dotyczących Zleceniobiorcy sprzed i po zdarzeniu szkodowym. 3. Zleceniobiorca jest zobowiązany do zapewnienia w szczególności następującej ochrony ubezpieczeniowej:
a. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika na warunkach obowiązujących na rynku i z kwotami pokrycia, które obok ustawowej minimalnej odpowiedzialności w razie przewozu kabotażowego na terytorium RFN spełnia wymogi § 7a niem. ustawy o towarowym transporcie drogowym (GüKG) i pokrywa także odpowiedzialność rozszerzoną umownie do 40 SZR/kg i zarzut z § 435 niem. KH oraz odpowiedzialność na podstawie CMR włącznie z art. 29 CMR. Jeśli uzgodniony został sublimit dla winy kwalifikowanej, świadczenie ubezpieczeniowe powinno wynosić co najmniej 1 mln euro na każdy przypadek szkody;
b. Koasekurację obcego sprzętu podlegającego wymianie z kwotą co najmniej 25 000 euro za każdą jednostkę podlegającą wymianie;
c. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej komunikacyjne z minimalną kwotą pokrycia wynoszącą 50 mln euro za szkody rzeczowe oraz 7,5 mln euro za szkody na osobach, za każdy przypadek szkody;
d. Ubezpieczenie przedsiębiorstwa od odpowiedzialności cywilnej z minimalną kwotą pokrycia wynoszącą 2,5 mln euro ryczałtowo za szkodę na osobie, szkodę rzeczową i szkody majątkowe uwzględnione w ubezpieczeniu oraz 100 000 euro za szkody rzeczowe powstałe w trakcie przygotowywania i wykonywania czynności, za każdy przypadek szkody. Wymienione powyżej minimalne kwoty pokrycia nie ograniczają ustawowej ani umownej odpowiedzialności/ odpowiedzialności cywilnej Zleceniobiorcy.

§ 9 Ochrona klienta
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się w stosunku do firmy APPEX do zapewnienia ochrony klienta. Ochrona klienta obejmuje przewozy wykonane w ramach istniejących stosunków handlowych, szczególnie konkretne relacje. W czasie trwania bieżącej relacji handlowej oraz przez okres dwunastu miesięcy po jego zakończeniu Zleceniobiorca nie może, ani bezpośrednio ani za pośrednictwem osób trzecich, wykonywać usług, które wykonuje/wykonywał dla danego klienta na zlecenie firmy APPEX.
2. Za każdy przypadek naruszenia obowiązków wymienionych w powyższym punkcie 1 Zleceniobiorca zapłaci firmie APPEX odpowiednią kwotę umowną, która zostanie określona przez firmę APPEX według własnego uznania oraz której wysokość w razie sporu zostanie zweryfikowana przez właściwy sąd. Każde ponowne naruszenie skutkuje oddzielną karą umowną. APPEX ma prawo do dochodzenia innych roszczeń wykraczających poza to roszczenia odszkodowawcze.

§ 10 Zastaw, zatrzymanie/potrącenie, przeniesienie praw i obowiązków
1.Zleceniobiorca rezygnuje z wykonania prawa zastawu na towarach przewożonych na zlecenie firmy APPEX; towary te nie pozostają własnością firmy APPEX.
2.W stosunku do roszczeń firmy APPEX z tytułu zleceń przewozu i związanych z nimi roszczeń pozaumownych nie dopuszcza się potrącenia i zatrzymania przez Zleceniobiorcę.
3.Prawa i obowiązki Zleceniobiorcy wynikające ze zlecenia spedycyjnego nie mogą być przenoszone bez uprzedniej pisemnej zgody APPEX.

§ 12 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa APPEX Logistics Group Sp. z o.o. z siedzibą w 64-330 Opalenica, ul. Dworcowa; e-mail: info@appex.pl;
2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zlecenia spedycyjnego na podstawie art. 6. ust.1 lit. b (realizacja umowy), art.6 ust.1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze), oraz art. 6 ust. 1 lit. f, (realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej UE/2016/679 z dnia 27.04.2016), w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych).
3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z
Administratorem, a także zewnętrzni dostawcy usług w tym:
a) podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
b) podmioty świadczące Administratorowi usługi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony miejsca pracy;
c) dostawcy systemów informatycznych i usług IT;
d) podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
e) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa, f) inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator w związku ze współpracą ze swoimi kontrahentami może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące w zakresie ochrony danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Informujemy, że podanie przez Panią/Pana dane osobowe są warunkiem zawarcia umowy – zlecenia spedycyjnego.
6. Jest Pani/Pan zobowiązana do podania swoich danych osobowych. Konsekwencją ich niepodania będzie rezygnacja
z planowanej umowy – zlecenia spedycyjnego.
7. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

§ 13 Postanowienia końcowe
1.Jeśli nie sprzeciwiają się temu wiążące przepisy prawne, prawem właściwym jest prawo polskie, a w przypadku przewozu kabotażowego na terytorium RFN prawo niemieckie.
2.Strony umawiając się, że wymóg formy pisemnej dotrzymany zostaje przy użyciu poczty elektronicznej.
3.Strony umawiają się, że o ile nie przeciwstawiają się temu bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, wszelkie spory pomiędzy nimi rozpoznawane będą przez sąd w Poznaniu. Jeżeli stosunek prawny wynikający ze Zlecenia podlega regulacji CMR, strony umawiając właściwy sąd w Poznaniu jako dodatkową właściwość sądu do właściwości wynikających z tejże regulacji.
4.Cesja wszelkich praw z tytułu zlecenia spedycyjnego wymaga uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Grupy APPEX pod rygorem nieważności.

O spedycji

Grupa APPEX
TWOJA
SPEDYCJA

99+
zadowolonych
Klientów na terenie UE
12+
lat doświadczenia
na rynku transportu ( TSL )

APPEX Pro+

Dbamy o środowisko,
małymi krokami każdego dnia.
Praca online aby zminimalizować
zużycie papieru do więcej drzew.
Drzewa to tlen, to życie.

7
spółki, które
wchodzą w skład grupy